Sakit ng dating pangulong arroyo Free lady boy sex chat online


03-Sep-2017 00:30

SI GENOVEVA Edroza-Matute, o mas kilala sa tawag na “Aling Bebang,” ay isa sa pinakadakilang manunulat at kuwentista ng panitikang Filipino. Sa akin, siya’y hindi magiging isang binatang di-kilala, isang ama, o isang alaala kaya ng Bataan.

Ang kanyang pagkamatay noong 21 Agosto 1983 ang siyang nagmulat at gumising sa natutulog na damdamin ng taong-bayan.

Napasuot na siya sa mga kaguluhang bahagi ng buhay ng bawa’t bata. Nang hapong iyo’y hindi siya nagpadulas sa pagitan ng mga hanay ng upuan.

Nguni’t siya’y nagtungo sa huling upuan upang kunin ang aking tsinelas, upang paghiwalayin ang mga iyon at upang itapat sa aking mga paa.

Nguni’t hindi siya tumingin sa akin minsan man lamang nang hapong iyon. Sa munti niyang puso’y kinapopootan niya ako ng pagkapoot na kasintibay ng pagmamahal na iniukol niya sa akin nitong mga huling buwan.

Ang isa mang batang namulat sa pag-iisa at sa kalumbayan ng pag-iisa’t kawalan ng pagmamahal ay makadarama rin sa kawalan ko ng katarungan. Kung gaano katagal ako noon sa pagkakaupo ay hindi ko na magunita ngayon.

Ngayo’y paalis na siya, ang naisip ko nang may kapaitan sa puso. Na tila may binubuong kapasiyahan sa kaniyang loob. Biglang-bigla, ang maitim at pipis na mukha ng bata’y nakita ko sa pintuan. Ang tangi kong nagugunita’y ang pagpapakumbaba ko sa kalakhan ng puso ng munting batang yaon, sa nakatitinag na kariktan ng kanyang kaluluwa.