Pagdating ng mga islam sa pilipinas


14-Nov-2017 01:20

DALAWANG URI NG PAGSUNOD SA DIYOS (ALLAH) May dalawang uri ng pagpapasakop at pagsunod sa nag-iisang Lumikha at Panginoon ng lahat. Ang lahat na nilikha ay nasasakop o sumasailalim sa "likas na pagsunod".Walang sinumang nilikha ng Allah ang maaaring tumanggi at sumuway sa Kanyang mga kautusan.Maraming mga nabihag na kababaihan at kabataan ang mga Moro, kasama pa ang mga Pransiskanong prayle.Dahil sa kakaibang tapang at pantas na pamamaraan sa paglusob, nailigtas ni Gat Uban ang mga Prayle at mga nabihag sa kamay ng mga kaaway kahit pa ang mga ito'y higit sa dami.Isa lamang ang kwento ni Gat Uban sa mga patunay na ang problema ng bansa sa Islam ay matagal na at hindi basta maidadaan sa mapayapang pamamaraan.Mula Luzon, Visayas at Mindanao, ang mga Moros ay umaatake noon, nangingidnap o nangunguha ng mga tao upang gawing alipin, nang-aagaw ng lupain, ari-arian at mga pagkain.

Siya ay hindi lamang Diyos ng mga Muslim o ng isang tribo o pangkat ng tao, bagkus Siya ang Diyos ng lahat at Siya lamang ang karapat-dapat sambahin at wala ng iba pa.2004 i 2n Njl425 E&d£l Ipfed Stotf T d£)Lp$n td U Come back to Islam, an Open Invitation By Ahmad Ricalde In Tagalog (The language of Philippines) (This book is available in ) Magbalik Islam Isang Bukas na Paanyaya Ang pagpupuri ay sa Allah lamang ang Panginoon ng mga nilikha.Nawa'y ang kapayapaan at ang pagpapala ay sumakanyang Propeta na si Propeta Muhammad (Sallallahu Alayhi Wa Sallam) 1 , sa kanyang angkan at mga kasamahan at sa lahat ng taong tumatahak sa tamang landas hanggang sa Huling Araw.Noong nilisan nila ang kanilang pamayanan dahil sa kakaibang uri ng kanilang pamumuhay, pinakitaan siya ng paghanga ng mga naroon sa kanyang nagawa.

Isang tagalog na pari, Padre Tabor ang inatasan sa lugar noong panahong iyon at ginawang ganap na bayan ang kanilang pamayanan.

Talastas niya ang nakaraan o hinaharap at maging ang lingid (sa kanyang mga nilikha) Walang makaaabot sa Kanyang kaalaman malibang kanyang naisin.All practical considerations aside, if a girl is in a relationship that is unhealthy, abusive or otherwise toxic, you shouldn’t shed any tears about breaking it up.… continue reading »


Read more

For når man er ensom, så er overskuddet ofte ikke særlig højt. Der er mange, alt for mange, som føler sig ensomme. Jeg har to gode bud på, hvad du kan gøre som start.… continue reading »


Read more

That was a lot of theory, but even though the Background Worker is easy to use, it's important to understand how and what it does, so you don't accidentally do something wrong - as already stated, errors in multi-threading can lead to some nasty problems.… continue reading »


Read more

We’re looking for the following: We are looking for a great writer and editor to run our content team.… continue reading »


Read more

Yet intimacy has a profound effect on the emotions, which can be very confusing, especially for women.’‘Men, however, are biologically programmed to sow their seed and seem able to disconnect emotionally from sex in a way that women cannot.… continue reading »


Read more

It’s a quick fix, one in which we can drown out our pain by reveling in the emotional intensity and passion of a new found love.… continue reading »


Read more

MORE: John Mayer, Shia La Beouf, and More Stars Who Have Admitted to Having a Small Penis Exchanging vows in front of an Elvis impersonator, the actors held back tears in the impromptu ceremony, which was held at the Viva Las Vegas Wedding Chapel on Monday. Earlier this year, Mia, 23, was spotted wearing a diamond ring on her left hand, and it was reported Shia, 30, told a cashier they were engaged!… continue reading »


Read more

Officers took control of the teenager's computer and arrested the man the next day, said Special Agent Supervisor Jeffrey Duncan of the Florida Department of Law Enforcement.… continue reading »


Read more